Comparative Impacts of ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) Inhibitors Versus Angiotensin II Receptor Blockers on the Risk of COVID-19 Mortality

28 de julho de 2020 às 11:27

Autores

Feng Zhou, Ye-Mao Liu, Jing Xie, Haomiao Li, Fang Lei, Huilin Yang, Juan-Juan Qin, Jingjing Cai, Xiao-Jing Zhang, Bin Wu, Meng Xia, Da Xiang, Chengzhang Yang, Xinliang Ma, Qingbo Xu, Zhigang Lu, Haofeng Lu, Xigang Xia, Daihong Wang, Xiaofeng Liao, Gang Peng, Jun Yang, Xiaodong Huang, Bing-Hong Zhang, Yufeng Yuan, Xiang Wei, Peter P. Liu, Yibin Wang, Peng Zhang, Zhi-Gang She, Jiahong Xia, Hongliang Li